Radio Helsingissä muutoksia: kanavan musiikkipäälliköksi Henri ”Paperi T” Pulkkinen

Paperi T on musiikkipäällikkö. Nyt ihan kirjamellisesti.

Markus Paajala

Radio Helsinki ilmoitti hetki sitten, että kanavan musiikkipäälliköksi on valittu Henri ”Paperi T” Pulkkinen.

Radio Helsingin mukaan Pulk­ki­nen vas­taa ka­na­van mu­sii­kil­li­ses­ta lin­jas­ta.

“E­del­li­nen va­ki­tui­nen työ­so­pi­mus mi­nul­la on­kin ol­lut kym­me­nen vuot­ta sit­ten vi­deo­vuok­raa­mos­sa. Nyt kä­vi näin. Mis­sään ei kuu­le niin pal­jon hy­vää mu­siik­kia kuin Ra­dio Hel­sin­gis­sä, ja aion teh­dä sii­tä vie­lä­kin pa­rem­paa”, Pulkkinen kertoo kanavan kotisivuilla.

Lokakuussa 2016 Radio Helsingin liiketoiminnan osti Li­ve­la­bo­ra­to­rio Oy. Yh­tiö pyö­rit­tää myös G Li­ve­lab -k­lu­bia, ja si­säl­töä tuo­te­taan jat­kos­sa yh­teis­toi­min: nyt klu­bil­la on oma ra­dio ja ra­diol­la oma klu­bi.